Thông tin Chỉ đạo điều hành Xem tiếp

UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bình Tân

Ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bình Tân.

Trả lời Công dân