Ngày 22/03/2016 10:03:13
Tổng hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Công văn số 201/STP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 14/3/2016, của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016.

      Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 của cơ quan, đơn vị:

Tải file điện tử báo cáo :Tai lieu bao cao xu ly vi pham hanh chinh.rar

Các tin khác