Ngày 02/04/2016 08:42:07
Quyết định số 681/QĐ-UBND, của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Ngày 30/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND  về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao tránh nhiệm của các cơ quan có liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện được đồng bộ, chặt chẽ và chính xác, đúng pháp luật, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đẩy đủ các nội dung của “Quyết định” về trình tự thủ tục, thời gian và tinh thần trách nhiệm./.

Tải file điện tử Quyết định 681/QĐ-UBND : 681.signed.pdf

Các tin khác