Ngày 05/05/2016 13:38:25
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bình Tân

Ngày 01 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long gồm các mục như: Diện tích các loại đất KHSDĐ 2016 phân bổ theo đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã; Kế hoạch chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã; Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã. 

Đính kèm tài liệu file điện tử QD phe duyet ke hoach su dung dat 2016.doc

Các tin khác