Ngày 05/05/2016 13:37:24
Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp xã

Năm 2013 - 2014  Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của các xã Thành Lợi (Quyết định 4138/QĐ-UBND, ngày 10/12/2013), Thành Trung (Quyết định 532/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Tân Hưng (Quyết định 533/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Tân Bình (Quyết định 534/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Mỹ Thuận (Quyết định 535/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Tân Lược  (Quyết định 536/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Nguyễn Văn Thảnh (Quyết định 537/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Thành Đông  (Quyết định 538/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Tân An Thạnh (Quyết định 539/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014), Tân Thành (Quyết định 540/QĐ-UBND, ngày 20/02/2014) và Tân Quới (Quyết định 896/QĐ-UBND, ngày 16/6/2014) trên địa bàn huyện Bình Tân.

 Tài liệu file điện tử đính kèm QHSD đất đến năm 2020_ ke hoach sdđ ky dau 2011-2015 cap xa_2.rar

Các tin khác