Ngày 01/07/2016 09:33:02
Huyện ủy Bình Tân tổ chức hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15 nhằm triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị,Nghị quyết của Tỉnh ủy

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2016, Huyện ủy Bình Tân tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 nhằm triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị,Nghị quyết của Tỉnh ủy  cho trên 300 cán bộ chủ chốt của huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã học tập quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chương trình hành động của  Tỉnh ủy Vĩnh Long và huyện ủy Bình Tân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại các chi đảng bộ cơ sở.

       Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Huyện ủy Bình Tân yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu các chuyên đề để đạt kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị, nhất là cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình hành động của từng đơn vị bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế. Các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Bình Tuân - Đài truyền thanh Bình Tân

 

Các tin khác