Ngày 03/01/2017 20:21:27
phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và định hướng kế hoạch 2017

                                                                                                                        

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm và lãnh đạo của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện và quản lý điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân huyện, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã khắc phục những khó khăn, đồng thời phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong thực hiện đã đề ra những giải pháp phù hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên và ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, trong đó tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai đồng bộ các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội xã Tân lược phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I năm 2017, các xã còn lại đạt trên 15/19 tiêu chí.

 Nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị nông, lâm, thủy sản đạt 3.009 tỷ đồng, đạt 95% so kế hoạch. Duy trì và phát triển các mô hình sản xuất có lợi nhuận cao. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Công tác phòng chống thiên tai được các ngành, các xã và nhân dân tích cực chủ động phòng tránh, công tác phòng chống hạn được quan tâm đầu tư từ nguồn hỗ trợ tỉnh, dự phòng ngân sách nên trong năm qua thiệt hại do hạn, mưa, lũ gây ra không đáng kể.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị vẫn tăng trưởng ổn định, đạt 268 tỷ đồng, tăng 2,45% so năm 2015. Một số ngành công nghiệp và ngành nghề truyền thống vẫn được duy trì. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 10,37% so với năm 2015. Công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được duy trì và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên và đột xuất, tiết kiệm đúng qui định. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực đầu tư cơ bản đã triển khai thi công các công trình theo kế hoạch năm 2016, với tổng kinh phí trên 114 tỷ đồng để đầu tư các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, trường học,…từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.  

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước tiến bộ đáng kể, một số chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 96,07%, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư hoàn thiện đáp ứng tốt yêu cầu dạy học, đến nay đã có 10/42 trường đạt chuẩn quốc gia, đang lập hồ sơ để công nhận thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách cho người có công được Đảng, Chính quyền, Đoàn thể quan tâm thực hiện kịp thời. Triển khai xây dựng và sửa chữa được 86 căn nhà cho gia đình chính sách, người khó khăn về nhà ở từ nguồn vận đồng nhân dân và nguồn tài trợ. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên. Các trạm y tế xã được đầu tư hoàn thiện, đội ngũ y, bác sĩ từng bước được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. Công tác giảm nghèo được quan tâm, từ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, đến nay thu nhập bình quân trong toàn huyện đạt 28,8 triệu đồng/người/năm, tăng 4,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện tốt, không để hồ sơ tồn đọng. Cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến đáng kể, đến nay các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã đã duy trì áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào quản lý hành chính nhà nước. Ý thức chấp hành lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là động lực để UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. UBND huyện quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế- xã hội, song song với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao và Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đề ra với những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 4%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 13%.

Sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa, hạ giá thành, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm. Tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch, nhân rộng và phát triển cánh đồng lớn; phấn đấu xây dựng xã Tân Lược đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I/2017, xã Thành Trung đạt 19/19 tiêu chí.

Tập trung huy động các nguồn lực, mời gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển, từng bước nâng cao tỉ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển; Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đưa thu nhập bình quân 33 triệu đồng/người/năm, các xã nông thôn mới đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu. Đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi các chương trình mục tiêu và đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công với nước, bảo trợ xã hội. Tập trung vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết đạt tiêu chí nhà ở trong toàn huyện. Tiếp tục thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho 300 lao động.

Đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.  Duy trì việc phổ cập giáo dục và thực hiện các giải pháp để kéo giảm tình trạng bỏ học. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ chính trị ở địa phương, duy trì và phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Khai thác có hiệu quả các điểm sinh hoạt văn hóa ấp. 

Quan tâm chăm sóc tốt trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, vận động người dân mua bảo hiểm y tế đạt tiêu chí nông thôn mới và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận chính quyền.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh hiện có, tranh thủ sự hỗ trợ các ngành chuyên môn tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cộng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong huyện, năm 2017 huyện Bình Tân sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra. 

Các tin khác