Ngày 03/01/2017 20:25:55
Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2016, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhau. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong huyện đã tạo điều kiện giúp Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2016 đạt kết quả tương đối toàn diện. Trong kinh tế, nông nghiệp phát triển khá toàn diện, diện tích lúa, màu, cây ăn trái đều đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, các mô hình cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, khô hạn và mưa kéo dài đã làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vật nuôi...  Giá trị nông - lâm - thủy sản năm 2016 đạt 95,04% so nghị quyết, giảm 1,15% so cùng kỳ.

Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, được quan tâm đầu tư phát triển, giá trị sản xuất tăng 2,45% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ, đảm bảo phân phối, cung ứng đầy đủ và kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,37% so năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,8 triệu đồng/người/năm, tăng 16,60% so cùng kỳ. Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân nổ lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiếp tục giữ vững, nâng chất xã Thành Đông, Mỹ Thuận và Tân Bình; Tân Lược đạt 16/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt thêm 1 tiêu chí.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt chính sách người có công với nước và các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, tạo việc làm mới cho người lao động, đồng thời quan tâm đào tạo lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 100% so nghị quyết. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được nhiều thành tích; chất lượng giáo dục được giữ vững. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; đảm bảo công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa ấp theo mô hình xã hội hóa.

Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh; đấu tranh bài trừ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2016. Công tác diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp huyện được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ đạo diễn tập xã Thành Đông, Tân Quới đạt loại khá.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần tác động tích cực đến tình hình tư tưởng. Thực hiện tốt Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ đề: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chủ đề toàn khóa đã đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên, đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và hành động cách mạng, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tập trung lãnh đạo thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra an toàn, đúng luật định. Xây dựng hoàn thành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy, Công văn số 47-CV/HU của Huyện ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện”.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện tốt, nhất là đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết nạp đảng viên đạt 113,63% so nghị quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 -NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời, khắc phục xong những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra 2 cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Qua đó, củng cố được lòng tin trong nội bộ Đảng và nhân dân. Những kết quả đạt được trong năm 2016 là tiền đề để Huyện ủy xây dựng định hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế của Huyện trong năm 2017.

*Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi, áp dụng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, mở rộng quy mô các làng nghề truyền thống, các trang trại chăn nuôi. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khuyến khích phát triển cụm, tuyến công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; tranh thủ trên xây dựng và công nhận xã Tân Quới lên thị trấn. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách và hộ nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động; nhân rộng mô hình xã hội hóa điểm sinh hoạt văn hóa ấp – cụm ấp. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng chống lụt bão xã Nguyễn Văn Thảnh; diễn tập theo tình huống A xã Tân Lược, A2 xã Thành Lợi, A4 xã Tân Bình đạt kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, huyện; thực hiện tốt công tác cán bộ, bố trí cán bộ cho phù hợp thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị.

* Nhiệm vụ cụ thể

- Về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục triển khai, phổ biến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo lộ trình năm 2017 trên địa bàn huyện phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm đạt mục tiêu nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Vận động nông dân sản xuất theo khuyến cáo và kế hoạch, lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp. Củng cố các mô hình kinh tế hợp tác, tạo điều kiện các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Tổ chức thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn, có chính sách thu hút đầu tư, mời gọi vào cụm công nghiệp Tân Hoà, Tân Quới. Tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ cho doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tập trung xây dựng Khu trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Tân Quới; khai thác có hiệu quả mô hình quản lý các chợ.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp sự hỗ trợ của Tỉnh, Trung ương để tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là đường giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình động lực, các công trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nội thị Tân Quới. Phấn đấu xây dựng xã Tân Lược đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu quý I/2017, xã Thành Trung đạt 19/19 tiêu chí, các xã đã đạt từ 15 tiêu chí trở lên thì đăng ký đạt thêm 01 tiêu chí, xã đạt dưới 15 tiêu chí thì đăng ký đạt thêm 2 tiêu chí.

- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ vững chất lượng giáo dục, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt chính sách cho các gia đình có công với nước và chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giảm nghèo theo hướng bền vững. Tập trung thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; đảm bảo việc khám, điều trị bệnh cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, tết Nguyên đán; chỉ đạo nhân rộng mô hình xã hội hóa điểm sinh hoạt văn hóa ấp - cụm ấp trên địa bàn. Tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2017, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; hoàn thành huấn luyện, luyện tập theo đúng kế hoạch. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, trọng án trên địa bàn.

- Xây dựng hệ thống chính trị: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng công tác triển khai ra đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy theo đúng quy định. Quan tâm nắm dư luận xã hội, tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ và nhân dân để kịp thời chấn chỉnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ; bổ sung quy hoạch cán bộ cho phù hợp thực tế; đồng thời, khảo sát chất lượng cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn để từng bước chuẩn hoá cán bộ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy, Công văn số 47-CV/HU của Huyện ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện”. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm xây dựng và củng cố các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016. Tin tưởng rằng trong năm 2017, với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân sẽ thực hiện đạt được những thành tựu mới, toàn diện và vững chắc hơn.

             Tấn Lộc

Các tin khác