Ngày 12/01/2017 22:32:21
Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho công chức làm công tác Hộ tịch và cán bộ một cửa của các xã trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và thông tin một số văn bản pháp luật mới ban hành, ngày 20 tháng 12 năm 2016, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho công chức làm công tác Hộ tịch và cán bộ một cửa của các xã trên địa bàn huyện.


Thông qua Hội nghị các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ Hộ tịch; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giúp công chức làm công tác hộ tịch nắm được phạm vi các loại việc hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, nắm được trình tự, thủ tục, từ đó vận dụng vào thực tiễn để giải quyết các việc hộ tịch đúng quy định.

          Đợt tập huấn là dịp để các công chức Tư pháp – Hộ tịch trao đổi, sẻ chia những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Tư pháp – Hộ tịch tại cơ sở./.

Mỹ Diệu

Các tin khác