Ngày 06/03/2017 08:12:14
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Tân

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Tân ban hành thông báo số: 08/TB-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2017 để công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện và được niêm yết tại các địa điểm như sau:

1. Tại trung tâm hành chính huyện Bình Tân; địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện, ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long;

2. Tại trụ sở UBND các xã trên địa bàn huyện.

3. Trên cổng thông tin điện tử của huyện, địa chỉ:

http://binhtan.vinhlong.gov.vn.

(Kèm theo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Tân bao cao thuyet minh ke hoach su dung dat nam 2017.rar.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân xin thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết.                             

Các tin khác