Ngày 29/03/2017 13:49:00
Thực hiện công tác, kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại xã Nguyễn Văn Thảnh

Thực hiện công văn số 127/SLĐTBXH-KHTC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh về việc tăng cường Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Từ ngày 02 – 03 tháng 3 năm 2017, Đoàn kiểm tra, giám sát của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện do Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát xã Nguyễn Văn Thảnh. Qua đó, nhằm đánh giá kết quả thục hiện việc triển khai chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Người có công với cách mạng và thân nhân của các đối tượng tại xã đảm bảo chi trả chế độ trợ cấp “ Đúng kỳ - đủ số tiền – đến tận tay đối tượng hưởng chế độ chính sách Người có công với cách mạng”.

Kết quả: Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Nguyễn Văn Thảnh, việc thực hiện tốt nhiệm vụ của công chức văn hóa – xã hội phụ trách lao động thương binh – xã hội nên công tác thực hiện triển khai chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Người có công với cách mạng và thân nhân của các đối tượng tại xã nhìn chung đảm bảo chi trả trợ cấp ở xã “ Đúng kỳ - đủ số tiền – đến tận tay đối tượng hưởng chế độ chính sách Người có công với cách mạng”. Hiện tại, chưa phát hiện có sai sót trong tổ chức triển khai thực hiện.

Chính sách người có công với cách mạng đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công, là trách nhiệm và là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước, với huyện nhà. Đồng thời, thể hiện được trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng. Hướng tới, đề nghị UBND các xã trên địa bàn huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo việc thực hiện chính sách với người có công tốt hơn nữa góp phần vào sự ổn định xã hội huyện nhà.

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

Các tin khác