Ngày 13/03/2015 08:52:34
Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Tân tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 10 (khóa XI)
Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 10 (khóa XI)

Ngày 13/3/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Tân tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 10 (khóa XI) đến các cán bộ, đảng viên, lãnh đạo ban ngành huyện và xã. Gồm những nội dung sau:


1. Triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 10; Nghị quyết năm 2015 của Tỉnh ủy.

2. Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận 98-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “công tác phi chính phủ nước ngoài”.

3. Triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

4. Triển khai chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Triển khai kế hoạch Hội thi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; Triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết.

Các tin khác