Ngày 20/04/2015 14:32:47
PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BÌNH TÂN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP

  

Sáng ngày 17/4/2015 Phòng Tư pháp huyện Bình Tân tổ chức triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP cho công chức Tư pháp-Hộ tịch và công chức thực hiện công tác chứng thực của 11 xã trên địa bàn huyện.

Ngày 16/02/1015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành về việc  cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015 và thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP; Điều 4 của Nghị định số 06/2012/NĐ-CP; các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP.

Tại điều 20, điều 22, mục 2, chương II Nghị định quy định về thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính và quy định 06 loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao.

Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015. Bãi bỏ Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số; Điều 2 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ các quy định về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ, giấy tờ đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và lệ phí được tiếp tục áp dụng đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch có hiệu lực.

Phòng Tư pháp chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại địa phương theo đúng quy định của Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, đặc biệt lưu ý:

Khi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Điều 28 Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Khi gửi hồ sơ xin ý kiến của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến, kèm theo bản chụp đầy đủ bộ hồ sơ đã tiếp nhận của công dân tại UBND cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 126/2014/NĐ-CP./.

Các tin khác