Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Bình Tân - 27 Tháng Sáu 2022

     Ngày 22/6/2022 UBND huyện Bình Tân đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 về việc công nhận 28 báo cáo viên pháp luật huyện Bình Tân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Tân về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Bình Tân.

     Xem chi tiết Quyết định 1326/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 tại đây.

 

Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bình Tân - 27 Tháng Sáu 2022

     Ngày 22/6/2022 UBND huyện Bình Tân đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bình Tân. Do ông Bùi Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng.

     Xem chi tiết QĐ 1324/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 tại đây.

 

Triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ - 07 Tháng Giêng 2022

     Thực hiện Công văn số 1365/STP-PBGDPL ngày 19/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

     Để tuyên truyền, phổ biến kịp thời Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, quán triệt cho công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn thực hiện tốt Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     Do tình hình dịch bệnh COVID -19 vẫn còn nhiều chuyển biến phức tạp nên Phòng không thể tổ chức mà chỉ triển khai bằng hình thức gửi văn bản.

     Rất mong được sự phối hợp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn./.

(Thông tin chi tiết Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật được đăng tải trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc)

 

Triển khai Thông tư số 09/TT-BTP ngày 5/11/2021 của Bộ Tư pháp - 07 Tháng Giêng 2022

    Thực hiện Công văn số 25/STP-PBGDPL ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp.

     Để tuyên truyền, phổ biến kịp thời Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp đến công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, quán triệt cho công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     Do tình hình dịch bệnh COVID -19 vẫn còn nhiều chuyển biến phức tạp nên Phòng không thể tổ chức mà chỉ triển khai bằng hình thức gửi văn bản.

     Rất mong được sự phối hợp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn./.

(gửi kèm Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp và các phụ lục; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đăng tải trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc và đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện Bình Tân tại mục Phổ biến giáo dục pháp luật).

 

Tài liệu Văn bản luật và Nghị quyết thông qua kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV - 22 Tháng Hai 2021