Chủ tịch HĐND huyện
- Họ và tên: Bùi Văn Dai

- Số điện thoại: 

- Email:

Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Họ và tên: Nguyễn Bá Khiêm
- Số điện thoại: 0703766220 hoặc 0979091691

- Email: