Chủ tịch HĐND huyện
- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

- Số điện thoại: 0703759167 hoặc 0919325580

- Email:

Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Họ và tên: Nguyễn Bá Khiêm
- Số điện thoại: 0703766220 hoặc 0979091691

- Email: